ประมวลรัษฎากร ปี 2551 

หนังสือประมวลรัษฎากร เป็นหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี อนึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ ดังนั้นเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีหนังสือประมวลรัษฎากรของแต่ละปีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษี

Published date
: May 11, 2017
Publisher
: ธรรมนิติเพลส
Category
Page
: -
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
ประมวลรัษฎากร ปี 2551 
520 a : Description 
หนังสือประมวลรัษฎากร เป็นหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี อนึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ ดังนั้นเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีหนังสือประมวลรัษฎากรของแต่ละปีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษี 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.