ระเบียบวิธีวิจัย 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสารสะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถนำแนวคิด หลักการและแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่อไป

Published date
: May 19, 2017
Publisher
: Expernet
Category
Page
: 332
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9789744142627 
245 a : Title 
ระเบียบวิธีวิจัย 
300 a : Total pages 
332 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสารสะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถนำแนวคิด หลักการและแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่อไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.