living green สินค้าคงทน 

สินค้าคงทนเป็นสินค้าที่ใช้ในครัวเรื่อน เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีการออกแบบให้ทนทาน ใช้งานได้นาน ขั้นตอนในการผลิตสินค้าคงทนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเกิดภาวะโลกร้อน สินค้าคงทนบางชนิดมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและชักจูงผู้คนให้เปลี่ยนใช้รุ่นใหม่ก่อนที่ของเดิมจะเก่าหรือชำรุด ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

Published date
: Sep 19, 2017
Publisher
: -
Category
Page
: 64
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
living green สินค้าคงทน 
300 a : Total pages 
64 
520 a : Description 
สินค้าคงทนเป็นสินค้าที่ใช้ในครัวเรื่อน เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีการออกแบบให้ทนทาน ใช้งานได้นาน ขั้นตอนในการผลิตสินค้าคงทนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเกิดภาวะโลกร้อน สินค้าคงทนบางชนิดมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและชักจูงผู้คนให้เปลี่ยนใช้รุ่นใหม่ก่อนที่ของเดิมจะเก่าหรือชำรุด ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.