um kingdom
17 Nov 2017 00:00:00

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ สำหรับการใช้ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 339 / 2560 เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าทีกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2)


เอกสารแนบ 1


เอกสารแนบ 2