admin elibrary
22 Jan 2018 00:00:00

งานสัมมนา “High Level Seminar on The Creative Economy and Copyright as Pathways to Sustainable Development”


             เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา “High Level Seminar on The Creative Economy and Copyright as Pathways to Sustainable Development” ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย   และแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของแต่ละประเทศ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของลิขสิทธิ์ที่มีต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการค้าและการลงทุน ของประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 15 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 WIPO และ ESCAP ได้นำคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนามาศึกษา ดูงานการให้บริการด้านลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้เยี่ยมชมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) และ การให้บริการรับคำขอจดทะเบียน/แจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดบริการประชาชน ชั้น 3