admin elibrary
28 Sep 2021 00:00:00

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ 10 มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ส่งเสริมนักวิจัยและผู้ประกอบการ เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ