17 May 2017 00:00:00

การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14


วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 13 ห้อง 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร และการดำเนินกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร ทั้งการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับบุคลากรภาครัฐ และภาคสถาบันการศึกษา รวม 24 คน เช่น มหาวิทยาลัย และสวทช. เป็นต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ นักประดิษฐ์คิดค้น  นักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการ ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น