Investor’s Practice Guide FinTech ตัวช่วยผู้ลงทุน 

หนังสือ “Investor’s Practice Guide: FinTech ตัวช่วยผู้ลงทุน” เปšนหนังสือที่ได้รวบรวมพร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ วิเคราะหข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น ที่บริษัทหลักทรัพยแต่ละแห่งสร้างสรรคขึ้นมาสำหรับบริการผู้ลงทุน โดยมี ทั้งเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั้งที่มีประสบการณหรือมือเก่า และ ผู้เพิ่งเริ่มต้นการลงทุนหรือมือใหม่ ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลงทุน ที่สามารถตอบโจทยของตนได้อย่างเหมาะสม โดยตลาดหลักทรัพยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ลงทุน ในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกตใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรือ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักคิด นักวิจัย และนักพัฒนาในการสร้างสรรค นวัตกรรมใหม่อื่นๆ สำหรับตลาดทุนไทย

Call No.
: -
Published
:
Publisher
:
Category
Page
: 72
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
Investor’s Practice Guide FinTech ตัวช่วยผู้ลงทุน 
300 a : Total pages 
72 
520 a : Description 
หนังสือ “Investor’s Practice Guide: FinTech ตัวช่วยผู้ลงทุน” เปšนหนังสือที่ได้รวบรวมพร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ วิเคราะหข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น ที่บริษัทหลักทรัพยแต่ละแห่งสร้างสรรคขึ้นมาสำหรับบริการผู้ลงทุน โดยมี ทั้งเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั้งที่มีประสบการณหรือมือเก่า และ ผู้เพิ่งเริ่มต้นการลงทุนหรือมือใหม่ ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลงทุน ที่สามารถตอบโจทยของตนได้อย่างเหมาะสม โดยตลาดหลักทรัพยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ลงทุน ในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกตใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรือ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักคิด นักวิจัย และนักพัฒนาในการสร้างสรรค นวัตกรรมใหม่อื่นๆ สำหรับตลาดทุนไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.