นิทานภาพ “ทำดีตามคำพ่อ” ที่ท่านถืออยู่นี้ เป็นนิทานภาพคุณธรรมความดีสำหรับ เด็กและเยาวชน อันเนื่องมาจากพระบรมราโชวาท ๑๐ องค์ ซึ่งนำเสนอหลักการทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สะท้อนสาระตามพระบรมราโชวาท ด้วยการผสมผสานกลวิธีเล่าเรื่อง ที่นำความเพลิดเพลินมาสู่ผู้อ่าน

Published date
: May 09, 2017
Publisher
: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Category
Page
: 74
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
020 a : ISBN 
9789749330845 
245 a : Title 
ทำดีตามคำพ่อ 
300 a : Total pages 
74 
520 a : Description 
นิทานภาพ “ทำดีตามคำพ่อ” ที่ท่านถืออยู่นี้ เป็นนิทานภาพคุณธรรมความดีสำหรับ เด็กและเยาวชน อันเนื่องมาจากพระบรมราโชวาท ๑๐ องค์ ซึ่งนำเสนอหลักการทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สะท้อนสาระตามพระบรมราโชวาท ด้วยการผสมผสานกลวิธีเล่าเรื่อง ที่นำความเพลิดเพลินมาสู่ผู้อ่าน 
650 a : Subject 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.