Marketing ต้องรู้ 

หนังสือที่รวบรวมกลเม็ดที่นักการตลาดต้องรู้ บรรยายถึงเรื่องราวการตลาดออกมาให้เข้าใจได้ง่าย วิธีการทำการตลาดเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหากเราทำการตลาด โดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าเกิดความสับสนในสิ่งที่เราทำลงไป ยิ่งเสียเงินทำการตลาดมาก ลูกค้ากลับเกิดความสับสนมาก ทำอย่างไรล่ะจึงจะเป็นนักการตลาดมืออาชีพ? "Marketing ต้องรู้" เล่มนี้ มีคำตอบให้กับคุณ!

Published date
: Mar 22, 2021
Publisher
: ดำรงค์ พิณคุณ
Category
Page
: 192
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
Marketing ต้องรู้ 
260 b : Name of publisher 
ดำรงค์ พิณคุณ 
300 a : Total pages 
192 
520 a : Description 
หนังสือที่รวบรวมกลเม็ดที่นักการตลาดต้องรู้ บรรยายถึงเรื่องราวการตลาดออกมาให้เข้าใจได้ง่าย วิธีการทำการตลาดเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหากเราทำการตลาด โดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าเกิดความสับสนในสิ่งที่เราทำลงไป ยิ่งเสียเงินทำการตลาดมาก ลูกค้ากลับเกิดความสับสนมาก ทำอย่างไรล่ะจึงจะเป็นนักการตลาดมืออาชีพ? "Marketing ต้องรู้" เล่มนี้ มีคำตอบให้กับคุณ! 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.