กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก พร้อมรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามท้องตลาดที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังโควิด-19 
   

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและปกป้องผู้บริโภคจากอันตราย ในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่ผลงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ไม่มีรายชื่อย่านการค้าหรือ ตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏอยู่ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ โดยในปี 2565 มีการจับกุมและดําเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจํานวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท” นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมนี้ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายและมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญ อีกทั้งร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดฯ บริเวณชายแดนและด่านอย่างจริงจัง โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดฯ ออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำละเมิดที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ และป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน” กรมทรัพย์สินทางปัญญา 20 มกราคม 2566

MARC Information
245 a : Title 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก พร้อมรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามท้องตลาดที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังโควิด-19 
520 a : Description 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและปกป้องผู้บริโภคจากอันตราย ในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่ผลงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ไม่มีรายชื่อย่านการค้าหรือ ตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏอยู่ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ โดยในปี 2565 มีการจับกุมและดําเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจํานวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท” นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมนี้ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายและมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญ อีกทั้งร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดฯ บริเวณชายแดนและด่านอย่างจริงจัง โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดฯ ออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำละเมิดที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ และป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน” กรมทรัพย์สินทางปัญญา 20 มกราคม 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.