รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อพัฒนากรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อพัฒนากรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อพัฒนากรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อพัฒนากรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.