รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) กล่าวเปิดการแข่งขัน "สืบค้นสิทธิบัตร ทันเกมเทคโนโลยี" โดยกรมฯ และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียน และเอเชียตะวันออก (ERIA) 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) กล่าวเปิดการแข่งขัน "สืบค้นสิทธิบัตร ทันเกมเทคโนโลยี" โดยกรมฯ และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียน และเอเชียตะวันออก (ERIA) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) กล่าวเปิดการแข่งขัน "สืบค้นสิทธิบัตร ทันเกมเทคโนโลยี" โดยกรมฯ และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียน และเอเชียตะวันออก (ERIA) 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) กล่าวเปิดการแข่งขัน "สืบค้นสิทธิบัตร ทันเกมเทคโนโลยี" โดยกรมฯ และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียน และเอเชียตะวันออก (ERIA) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.