การอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” 
   

การอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” เพื่อให้บุคลากรด้านเครื่องหมายการค้าทุกฝ่ายได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการรับจดทะเบียน จนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และมีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2666 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า (นางสาวสวลี บุญชู) เป็นประธานเปิดการอบรม

MARC Information
245 a : Title 
การอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” 
520 a : Description 
การอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” เพื่อให้บุคลากรด้านเครื่องหมายการค้าทุกฝ่ายได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการรับจดทะเบียน จนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และมีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2666 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า (นางสาวสวลี บุญชู) เป็นประธานเปิดการอบรม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.