admin elibrary
26 Oct 2023 00:00:00

“มังคุดทิพย์พังงา” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดพังงา พืชเศรษฐกิจสำคัญประจำจังหวัด รสชาติหวานอมเปรี้ยว เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งไทยและต่างชาติ