admin elibrary
15 Aug 2017 00:00:00

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

https://www.ipthailand.go.th/th/info.html


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9  • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

  • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

  • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

  • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

  • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

  • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

  • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

  • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) 


           - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง