admin elibrary
26 Oct 2023 00:00:00

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI น้องใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น