admin elibrary
03 May 2024 00:00:00

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก้าวสู่ปีที่ 32 องค์กรรัฐวิถีใหม่ ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน