admin elibrary
21 Feb 2022 00:00:00

การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101) รอบที่ 1/2565


หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101) 


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – WIPO) โดยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO Worldwide Academy) แปลหลักสูตร “ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101)” ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานของ WIPO ที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วโลก เข้าเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการเรียนอย่างกว้างขวางในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก


ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ วิธีการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นให้เกิดประโยชน์ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยสะดวกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่


ระยเวลาเรียน 9 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2565


ลงทะเบียนได้ที่ DIP e-Learning หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101) รอบที่ 1/2565