Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 12, 2018
รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาที่แก้ไขปรับปรุง (เลือกอ่านแบบหน้าเดี่ยว ตัวหน้าสือจะขยาย อ่านได้สะดวก)
Author : ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม
Publishing Date : Dec 29, 2021
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Aug 10, 2017
ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Author : ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม
Publishing Date : Dec 29, 2021
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
Author : ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม
Publishing Date : Dec 29, 2021
ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Author : รศ.ดร. บุญชม ศรีสะอาด
Publishing Date : Mar 25, 2021
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวิจัยเบื้องต้น" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ การจัดและทำข้อมูล รวมถึงประเภทของการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลงานวิจัย อธิบายโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Aug 09, 2017
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมถึงสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)
Author : ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม
Publishing Date : Jan 26, 2022
คำแนะนำนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผู้ขอจดทะเบียนและเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกของสหภาพมาดริด โดยแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจดทะเบียนระหว่างประเทศ และอธิบายบทบัญญัติที่สำคัญของข้อตกลงมาดริด พิธีสารมาดริด และข้อบังคับทั่วไป
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 23, 2019
คู่มือและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดในประเทศไทย
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jul 13, 2020
คู่มือพื้นฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์