Author : ฐิติเมธ โภคชัย
Publishing Date : May 09, 2017
หนังสือ “Investor’s Practice Guide: FinTech ตัวช่วยผู้ลงทุน” เปšนหนังสือที่ได้รวบรวมพร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ วิเคราะหข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น ที่บริษัทหลักทรัพยแต่ละแห่งสร้างสรรคขึ้นมาสำหรับบริการผู้ลงทุน โดยมี ทั้งเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั้งที่มีประสบการณหรือมือเก่า และ ผู้เพิ่งเริ่มต้นการลงทุนหรือมือใหม่ ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลงทุน ที่สามารถตอบโจทยของตนได้อย่างเหมาะสม โดยตลาดหลักทรัพยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ลงทุน ในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกตใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรือ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักคิด นักวิจัย และนักพัฒนาในการสร้างสรรค นวัตกรรมใหม่อื่นๆ สำหรับตลาดทุนไทย
Author : อลิศรา ฮัววานิช และกฤติยา สุทธิชื่น
Publishing Date : May 09, 2017
เชื่อว่าหลายคนคงเคยฝันเช่นนี้ เพราะนี่คือความฝันที่ใครๆ ก็อยากมี แต่ก็ ต้องยอมรับว่าความฝันแต่ละอย่างไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ และต้องใช้ “เงิน” มากมาย ลำพังการฝากเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถทำให้คุณไปถึงฝั่งฝัน หรือมั่งคั่งอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ เพราะดอกผลจากเงินออมเติบโตไม่ทันกับราคาสินค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
Author : ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
Publishing Date : May 09, 2017
ในบรรดาผู้ลงทุนที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุน หนึ่งใน “นิสัย” หรือ “พฤติกรรม” ที่ผู้ลงทุนเหล่านี้มีเหมือนกัน ก็คือ การศึกษาหาความรู้และข้อมูล เป็นอย่างดีก่อนการลงทุน ประกอบกับหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน อย่างสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดตามตำราพิชัยสงครามจีนโบราณของซุนวู ที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ซึ่งเป็นที่รู้จักและถูกนำไปประยุกต์ใช้กัน อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ ทั้งซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
Author : ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
Publishing Date : May 05, 2022