Author : อนามัยบุ๊ค
Publishing Date : May 09, 2017
"สุขภาพ" เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเอาใจใส่ดูแลส่งเสริม และปกป้อง ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจัยพื้นฐานสุขภาพ ได้แก่ การกิน อยู่ นอน ทำงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญในยุคปัจจุบัน สร้างแรงขับต่อการบริโภคนิยมด้วยการตลาดอันแยบยล ก่อปัญหาสุขภาพนานัปการ อีกทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความเชื่อที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อม เช่น บริการทางการแพทย์ การปนเปื้นในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน การบริโภคเกิน ส่งผลต่อสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Author : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
Publishing Date : May 09, 2017
ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขยั่งยืน รู้จักประเภทของความสุข ขั้นตอนของการได้มาซึ่งความสุข การพัฒนาคนให้มีความสุข รู้จักคิด จำแนกแยกแยะ ใช้ความทุกข์ที่ต้องประสบมาเป็นแรงผลักดันให้กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความสุขอย่างถูกวิธี และใช้ธรรมวิธีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความสามัคคี เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและคนรอบข้างอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนาน เมื่ออ่านจบแล้ว ลองพิเคราะห์ตนเองดูว่า “ความสุขที่เราทุกคนแสวงหานั้น เป็นความสุขประเภทใดกัน”
Author : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Publishing Date : May 09, 2017
เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ รวมเรื่องราวของบุคคลชั้นนำในวงการต่างๆ ที่เรานำเสนอมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนคนไทย เพื่อให้คนไทยมีชีวิตอย่างมีหวังและมีพลัง แม้ว่า...ในชีวิตจริงที่ประสบ สังคมของเราก็ยังมีวิกฤตการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติ
Author : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Publishing Date : May 09, 2017
“WISH เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ” เป็นชุดหนังสือ ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมีความตั้งใจจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่าน สามารถเข้ามาเรียนรู้มุมมองแนวคิด ประสบการณ์ชีวิต ตลอดจน เคล็ดลับการเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาของผู้คนที่น่าสนใจถึง 100 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่ได้มีส่วนร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดย มีการเรียบเรียงเป็น 4 เล่มตามชื่อหนังสือ คือ W – Wisdom, I – Inspiration, S – Sharing และ H – Health & Happiness ด้วยหวัง ว่าเรื่องราวชีวิตอันมีคุณค่าของท่านทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นตัวอย่าง และบทเรียนที่จุดประกายความหวังและพลังใจให้ผู้อ่านได้ลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงและสร้างสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของตนเองและสังคมไทย
Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
Publishing Date : May 09, 2017
นิทานภาพ “ทำดีตามคำพ่อ” ที่ท่านถืออยู่นี้ เป็นนิทานภาพคุณธรรมความดีสำหรับ เด็กและเยาวชน อันเนื่องมาจากพระบรมราโชวาท ๑๐ องค์ ซึ่งนำเสนอหลักการทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สะท้อนสาระตามพระบรมราโชวาท ด้วยการผสมผสานกลวิธีเล่าเรื่อง ที่นำความเพลิดเพลินมาสู่ผู้อ่าน
Author : คณะทำงานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย
Publishing Date : May 09, 2017
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเข้าถึงการบริการและ ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกล ให้สามารถ เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน วงกว้าง ดังนั้น กรมอนามัย จึงได้จัดทำหนังสือ “สาระดีน่ารู้ คู่อนามัย” เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน
Author : -
Publishing Date : May 12, 2017
7บทเรียนความตาย
Author : -
Publishing Date : May 12, 2017
9ระลึกถึงความตายสบายนัก
Author : -
Publishing Date : May 12, 2017
365 ธรรม
Author : -
Publishing Date : May 12, 2017
DreamDestinations2 กาลครั้งนั้น...ความฝันผลิบาน
Author : -
Publishing Date : May 12, 2017
โรคหัวใจและหลอดเลือด
Author : -
Publishing Date : May 12, 2017
ของขวัญแห่งชีวิต