Author : -
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต"
Author : -
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ภาพรวมปี 2565 พร้อมเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออกปี 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
Author : -
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ภาพรวมปี 2565 พร้อมเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออกปี 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
Author : -
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 25 มกราคม 2566
Author : -
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและปกป้องผู้บริโภคจากอันตราย ในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่ผลงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ไม่มีรายชื่อย่านการค้าหรือ ตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏอยู่ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ โดยในปี 2565 มีการจับกุมและดําเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจํานวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท” นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมนี้ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายและมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญ อีกทั้งร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดฯ บริเวณชายแดนและด่านอย่างจริงจัง โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดฯ ออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำละเมิดที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ และป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน” กรมทรัพย์สินทางปัญญา 20 มกราคม 2566
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าพบ คุณ Zhang Xiaoxiao ที่ปรึกษาประจำสำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิดในจีน
Author : -
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 มกราคม 2566
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อพัฒนากรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา "การแยกแยะสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" ซึ่งจัดโดย องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าละเมิดฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการป้องปรามการละเมิดออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น ณ เกสร เออเบิร์น รีสอร์ต กรุงเทพฯ
Author : -
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา “จัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไง? ให้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยบุกตลาดโลก” เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทยและสร้างแรงจูงใจในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
Author : -
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์