Author : -
Author : -
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้า MBK และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดพร้อมลุยงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้้ค้าและประชาชนทั่วไป วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Author : -
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำประเทศสิงคโปร์ จัดสัมมนา “กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถวางกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
Author : -
กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIPA) ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิ แนวทางสนับสนุนการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีสิทธิบัตร การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า GI การบริการตลาดกลางซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ เป็นต้น ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
Author : -
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กองสิทธิบัตรออกแบบ ผ่านการประเมินใน “ระดับต้นแบบ” ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
Author : -
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและปกป้องผู้บริโภคจากอันตราย ในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่ผลงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ไม่มีรายชื่อย่านการค้าหรือ ตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏอยู่ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ โดยในปี 2565 มีการจับกุมและดําเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจํานวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท” นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมนี้ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายและมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญ อีกทั้งร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดฯ บริเวณชายแดนและด่านอย่างจริงจัง โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดฯ ออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำละเมิดที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ และป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน” กรมทรัพย์สินทางปัญญา 20 มกราคม 2566
Author : -
การประชุมคณะบริกรข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2566
Author : -
การประชุมเรื่อง การพัฒนากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยระหว่างสมาคม ทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น (JIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) (SEAIPJ) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. โดยมีผูู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต เป็นประธานการประชุม
Author : -
การอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” เพื่อให้บุคลากรด้านเครื่องหมายการค้าทุกฝ่ายได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการรับจดทะเบียน จนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และมีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2666 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า (นางสาวสวลี บุญชู) เป็นประธานเปิดการอบรม
Author : -
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมี นายวันชัย วราทิพย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี